Privatumo politika

UAB „SEASIDE PROPERTY“ PRIVATUMO POLITIKA

Kas mes esame? UAB „Seaside Property“ pagrindinė veikla – patalpų nuoma ir nuosavų, pačių kontroliuojamų IT sistemų bei technologijų administravimas ir priežiūra.

Ši UAB „Seaside Property“ (toliau – Bendrovė, Mes) Privatumo politika reglamentuoja kaip Bendrovė tvarko savo klientų ir (arba) Bendrovės interneto tinklalapio www.seasideproperty.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Vartotojai, Jūs) ir kitų asmenų asmens duomenis ir užtikrina Asmens duomenų saugumą. Teikdami paslaugas esame savo Vartotojų asmens duomenų valdytojas – Bendrovės juridinio asmens kodas 304978899, mūsų adresas P. Vileišio g. 17A, 10306 Vilnius, tel. +370 237 6007, el. paštas [email protected].

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas ir mes visapusiškai įsipareigojame tvarkyti savo Vartotojų ir kitų asmenų duomenis tik laikantis nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Jei jums kyla klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės el. paštu [email protected] arba [email protected].

KADA MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tuomet kai tai reikalinga mūsų teisėtiems tikslas pasiekti ir kai turime teisinį pagrindą tai daryti. Bendrovėje asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas:

 • Kai jūs išreiškėte savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu ar tikslais;
 • Kai tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą su Jumis ar reikia imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sutarties sudarymą;
 • Kai tai mus įpareigoja teisės aktai;
 • Kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Kai Jūs susisiekiate su mumis pateikdami užklausą el. paštu, mes tvarkome:

 • Vardą
 • Telefono numerį
 • pašto adresą
 • Kitus asmens duomenis, kuriuos galite pateikti savo el. laiške
 • Techninius duomenis

Duomenų tvarkymo tikslas – Vartotojų užklausų nagrinėjimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – klientų/svetainės lankytojų sutikimas, išreikštas aktyviu veiksmu atsiunčiant el. laišką

Duomenų tvarkymo terminas – 1 metai

Kai jūs kandidatuojate į Bendrovės paskelbtą įdarbinimo konkursą, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono numerį
 • pašto adresą
 • Adresą
 • Jūsų išsilavinimą ir darbo patirtį įrodančius duomenis
 • Kitus duomenis ir informaciją, kurią pateikiate savo gyvenimo aprašyme (CV) ir motyvaciniame laiške, kurį atsiunčiate mums
 • Techninius duomenis

Duomenų tvarkymo tikslas – atrankos į laisvas darbo vietas vykdymas (kandidatų tinkamumo konkrečioms pareigoms patikrinimas)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) kandidatuodami konkrečioms pareigoms

Duomenų tvarkymo terminas – kol vykdoma atranka, bet ne ilgiau nei 12 mėn. gavus Jūsų sutikimą

Kai Jus domina darbo galimybės mūsų bendrovėje, tačiau šiuo metu nėra Jums tinkamos pozicijos ir Jūs siunčiate mums savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono numerį
 • pašto adresą
 • Adresą
 • Jūsų išsilavinimą ir darbo patirtį įrodančius duomenis
 • Kitus duomenis ir informaciją, kurią pateikiate savo gyvenimo aprašyme (CV) ir motyvaciniame laiške, kurį atsiunčiate mums
 • Techninius duomenis

Duomenų tvarkymo tikslas – potencialaus kandidato asmens duomenų saugojimas su galimybe kreiptis tiesiogiai ir pasiūlyti kandidatuoti į naujai sukurtą ar atsilaisvinusią darbo vietą Bendrovėje

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) Bendrovei

Duomenų tvarkymo terminas – 12 mėn. nuo Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško gavimo

Kai jūs apsilankote Bendrovės teritorijoje ir (arba) patalpose, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, mes tvarkome:

 • Jūsų atvaizdą, užfiksuotą vaizdo stebėjimo kameromis;
 • Kitus fiziologinio pobūdžio požymius (pvz. judesių / eisenos ypatybes)

Duomenų tvarkymo tikslas – asmenų ir Bendrovės turto apsauga, nusikalstamų veikų prevencija

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėti interesai – užtikrinti teritorijos ir patalpų bei juose esančių asmenų (Bendrovės darbuotojų ir lankytojų) ir turto saugumą

Duomenų tvarkymo terminas – 14 kalendorinių dienų (2 savaitės) nuo įrašų užfiksavimo

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims – vaizdo duomenys tretiesiems asmenims neperduodami. Vaizdo duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimui taikomos išlygos – Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su vaizdo duomenų tvarkymu ir turi teisę pareikalauti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, tik jei nustato, kad duomenys tvarkomi neteisėtai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

 

KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), kurie padeda mums teikti Jums paslaugas: finansines ir buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, duomenų centrų paslaugas ar interneto tinklalapių prieglobos paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios, įskaitant naujienlaiškių siuntimo paslaugas, įmonės, ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų pateiktus aiškius nurodymus ar instrukcijas ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenų tvarkytojui yra pateikiami tik būtini asmens duomenys, t.y. tik tokie asmens duomenys, kurie būtini konkrečiam tvarkymo tikslui įvykdyti ar paslaugai suteikti. Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie įsipareigoja ir gali laikytis tinkamų duomenų saugumo reikalavimų ir konfidencialumo įsipareigojimų.

KUR MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje. Šiuo metu tvarkydami jūsų asmens duomenis mes jų neperduodame į trečiąsias valstybes. Esant poreikiui jūsų asmens duomenis perduoti į trečiąsias valstybes apie tai jus informuosime prieš atliekant perdavimą bei užtikrinsime perdavimo teisėtumą bei saugumą (reikiamų perdavimo mechanizmų ir saugumo priemonių taikymą).

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytas teises atvykę į Bendrovę ar kreipdamiesi el. paštu [email protected] arba [email protected]

 • žinoti apie jūsų asmens duomenų tvarkymą – gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, jog tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;
 • kreiptis su prašymu sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai;
 • kreiptis su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), išskyrus kai jūsų duomenys privalo būti saugomi remiantis Bendrovei taikomais teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė;
 • gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, tvarkomus automatizuotomis priemonėmis ir kurių tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą) kai tai techniškai įmanoma;
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo atsiuntę savo prašymą Bendrovei el. paštu [email protected] arba [email protected].

Savo teises Jūs galite įgyvendinti patys arba per atstovus. Norėdami įgyvendinti savo teises jūs turite atvykti į Bendrovę (P. Vileišio g. 17A,Vilniuje) asmeniškai ir pateikti prašymą arba savo prašymą galite pateikti elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu [email protected] arba [email protected]. Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę ir pareigą patikrinti Jūsų tapatybę, kurią visada bus stengiamasi nustatyti paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu. Pateikdami prašymą jūs galite patvirtinti savo tapatybę vienu iš nurodytų būdu:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikus mūsų darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su juo jūs turite pateikti notariškai patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Kilus pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, Bendrovė turi teisę paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti jūsų tapatybę.

Prašymas turi būti aiškus, jame turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, informacija apie tai, kokias teises ir kokios apimties pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą. Jeigu prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai iš anksto paprašote ją pateikti kitaip.

Jūsų pateiktus prašymus stengiamės išnagrinėti ir jums informaciją pateikti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kaip pvz. dėl pateikto prašymo sudėtingumo (jei reikia kreiptis pagalbos į pasitelktus duomenų tvarkytojus) ar dėl Bendrovės nagrinėjamų Prašymų skaičiaus, Bendrovė prašymo išnagrinėti laiku gali nespėti, nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, ir apie tai Jus informuojant.

Prašymai nagrinėjami ir informacija bei duomenys teikiami neatlygintinai, tačiau mes turime teisę tam tikrais atvejais arba atsisakyti įgyvendinti jūsų teises (kai prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas ar yra pasikartojantis), arba informacijos ir duomenų teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, vadovaujantis su teisės aktų reikalavimais ir Bendrovės vadovo nustatytais įkainiais (jei nustatomas akivaizdus piktnaudžiavimas savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikiami prašymai pateikti informaciją, duomenis, išrašus, dokumentus ar pan.).

Jeigu manote, kad Bendrovės veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika yra patvirtinta ir galioja nuo 2022 m. birželio 1 d. Mes turime teisę reguliariai esant poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politiką. Apie bet kokį atnaujinimą mes informuosime savo Svetainėje iš anksto paskelbdami ją https://seasideproperty.lt/privatumo-politika-2/.